Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2016

A w 2017 roku życzę wszystkim tutaj obecnym, aby byli szczęśliwi. Odnaleźli to czego szukają i nad każdym świeciła gwiazda ,nie dajcie się! ♥
— powodzenia wszystkim !
Reposted fromSkydelan Skydelan

December 19 2016

6957 bd89 500
yes
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

December 09 2016

November 22 2016

1146 53d5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

November 20 2016

November 12 2016

7361 8913 500
Reposted fromannimax annimax

November 09 2016

gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać      
                                                               ♡
— pezet . nieważne ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

November 03 2016

Reposted fromdepobru depobru viaflauschig flauschig

October 31 2016

“ Kiedy mówię, że jesteś moim światem, nie kłamię. Poza tobą istnieje tylko chaos, bezmiar pustki. Poplątane horyzonty. Ludzie bez znaczenia, słowa bez treści, szum przypadkowej nierzeczywistości. ”

— Piotr Adamczyk
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel

October 30 2016

2627 7b11
Reposted fromdusielecc dusielecc

October 26 2016

October 24 2016

5495 7e1f

October 20 2016

8848 9220
Reposted fromGhost335 Ghost335

October 10 2016

1824 a432 500
Reposted fromannimax annimax

October 07 2016

5281 1d90
Reposted fromannimax annimax

October 05 2016

1216 f1a4
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
1218 3e1a 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

October 04 2016

9810 a3e5
Reposted fromannimax annimax

September 16 2016

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl